Khôi-khí chú sién-tân

Muk-liu̍k

Ontario-sén.

Ontario-sén vi-yî Kâ-nâ-thai ke tûng-phu, mien-chit 1,076,395 phìn-fông kûng-lî, Kâ-nâ-thai ke sú-tû Ottawa ya-chhai Ontario-sén. Ontario he Kâ-nâ-thai ngìn-khiéu chui-tô ke sén-fun, kîn-kí 2012-ngièn thúng-kie, Ontario ngìn-khiéu yû thai-yok 13,505,900-ngìn. Chui-thai sàng-sṳ lâu sen-fi vi Tô-lùn-tô, he Ontario-fù sî-ngan só-vi "Kîm Mâ-thài Thî-khî" (Golden Horseshoe Region) sàng-sṳ tai ke chú-yeu sàng-sṳ chṳ̂-yit. Kâ-nâ-thai sú-tû Ottawa chhai sén ke chui tûng-tôn Ottawa-hò pán. Ottawa-hò ya-he Ontario lâu Québec lióng-sén chṳ̂-kiên ke chú-yeu kie-hò.

Li̍t-sṳ́Phiên-siá

Thi-lîPhiên-siá

Hì-hèuPhiên-siá

Hàng-chṳn khî-va̍kPhiên-siá

Chhung-yeu sàng-sṳPhiên-siá

Ngìn-khiéu mìn-chhu̍kPhiên-siá

Ngî-ngiènPhiên-siá

Kîn-chiPhiên-siá

 
Ontario-sén.

Chṳ̂-ngiènPhiên-siá