Omsk-chû (Ngò-ngî: О́мская о́бласть) he Ngò-lò-sṳ̂ Lièn-pâng Chú-thí chṳ̂-yit, su̍k-yî Tûng-ông Lièn-pâng Kón-khî. Omsk-chû ke mien-chit he 139,700 phìn-fông kûng-lî, 2010-ngièn ke ngìn-khiéu phú-chhà hién-sṳ pún-chû ke ngìn-khiéu yû 1,977,665-ngìn, sú-fú Omsk. Ngò-lò-sṳ̂-ngìn cham ngìn-khiéu 85.8%, Vû-khiet-làn-ngìn cham 2.7%.

Omsk-chû Khì-chì
Omsk-chû Vûn-chông
Omsk-chû.

Li̍t-sṳ́Phiên-siá

Thi-lîPhiên-siá

Hì-hèuPhiên-siá

Hàng-chṳn khî-va̍kPhiên-siá

Ngìn-khiéu mìn-chhu̍kPhiên-siá

Chṳ̂-ngiènPhiên-siá

Kîn-chiPhiên-siá