Okcheon Khiun

Okcheon Khiun (Hòn-ngî: 옥천군/沃川郡) he Hòn-koet Chungcheong Pet-tho ke yit-chak khiun. Chúng mien-chit 537.13 phìn-fông kûng-lî, 2004-ngièn ngìn-khiéu tha̍t-tó 56,634-ngìn.

Okcheon Khiun.

Li̍t-sṳ́編輯

Thi-lî編輯

Hì-hèu編輯

Chṳn-chhṳ編輯

Hàng-chṳn Khî-va̍k編輯

Kâu-thûng編輯

Lî-hàng kín-tiám編輯

Yû-hau Sàng-sṳ編輯

Chhâm-kháu vùn-hien編輯


Ngoi-phu lièn-kiet編輯