Okayama-sṳ / Kông-sân-sṳ (Ngit-pún-ngî: 岡山市) he vi-yî Ngit-púnOkayama-yen nàm-phu ke sàng-sṳ, he Okayama-yen ke Yen-thâng só-chhai-thi, ya-he Chṳn-lin chṳ́ -thin tû-sṳ, hâ sat yû si-ke khî ( Pet-khî, Chûng-khî, Nàm-khî, Tûng-khî). Sṳ chûng-sîm yû Ngit-pún Sâm-miàng-yèn chṳ̂-yit ke heu lo̍k yèn yî-khi̍p Okayama-sàng. Kông-sân-sṳ nui yû chung-tô Thai-ho̍k, yîn-chhṳ́ ya-he yit-chho ho̍k tû.

Li̍t-sṳ́Phiên-siá

Thi-lîPhiên-siá

Vùn-faPhiên-siá

Kau-yukPhiên-siá

Kín-tiámPhiên-siá

Kîn-chiPhiên-siá

Ngìn-khiéuPhiên-siá

Hàng-chṳnPhiên-siá

Sa-fiPhiên-siá

Chhâm-kháu chṳ̂-liauPhiên-siá

Kâu-thûngPhiên-siá