Okayama-sṳ

Okayama-sṳ / Kông-sân-sṳ (Ngit-pún-ngî: 岡山市) he vi-yî Ngit-púnOkayama-yen nàm-phu ke sàng-sṳ, he Okayama-yen ke Yen-thâng só-chhai-thi, ya-he Chṳn-lin chṳ́ -thin tû-sṳ, hâ sat yû si-ke khî ( Pet-khî, Chûng-khî, Nàm-khî, Tûng-khî). Sṳ chûng-sîm yû Ngit-pún Sâm-miàng-yèn chṳ̂-yit ke heu lo̍k yèn yî-khi̍p Okayama-sàng. Kông-sân-sṳ nui yû chung-tô Thai-ho̍k, yîn-chhṳ́ ya-he yit-chho ho̍k tû.

Li̍t-sṳ́編輯

Thi-lî編輯

Vùn-fa編輯

Kau-yuk編輯

Kín-tiám編輯

Kîn-chi編輯

Ngìn-khiéu編輯

Hàng-chṳn編輯

Sa-fi編輯

Chhâm-kháu chṳ̂-liau編輯

Kâu-thûng編輯