Khôi-khí chú sién-tân
Tshòng-khì-sṳ
Tshòng-khì-sṳ

Tshòng-khì-sṳ