file:munichAirportfromvisitorspark jpgcentremthumb800pmunìhetkîchhòng file:munichAirportjpglrightthumpxmunìhet Kîchhòng Munìhet Kîchhòngtetngîflughafen Münchenauta thoi mucicao thoi ma eddmviyî Tetkoetmunìhettûngkûnglî ke aingìtêntsàuchhet kín lìnfutlaisîn Kìyi ngièn ngiet ngit thèu-ngp syung yî chhíthoi ngiènpún yîn chûpiên metsip ke chhutshet yì kuimù mòfap khokkien kemunìhet lîmê Kî chhòngmunìhet Kîchhòng heeuchû chuithai ke hòngkhûng Khinéu chyit khiung-yû kâ hòngkhûng yunyàng song chhai chhthìkiûng hòng-pân fîvông chhiònkhiùke koetkâ keki hòngtiám tuiyî Honsâ Hòngkhûng lâu Sênkhûng liènmènsnyèn yìngièn munìhet Kîchhòng he yitke chhùngyeu ke khinéu kîchhòng khì chónkî sonhak phìnkiûn cham kîchhòng chúng hakyunliòng ke funngiak categoryKîchhòng