Montgomery (Alabama)

Montgomery vi yî Mî-koet Alabama Â-là-pâ-mâ-hò pán Montgomery-khiùn , he Alabama ke sú-fú lâu Montgomery-khiùn ke khiùn-chhṳ só-chhai , ya-he kâi-chû thi-ngi thai sàng-sṳ. Montgomery chhai Mî-koet Nàm-pet Chan-châng, Mî-koet Mìn-khièn Yun-thûng lâu lièn-ha̍p tí-chṳ Montgomery Kûng-chhâ Yun-thûng chûng tû pan-yên chhùng-yeu ke kok-set.

Mùng-kô-mâ-li.

Li̍t-sṳ́編輯

Thi-lî khi̍p ngìn-khiéu編輯

Khì-thâ編輯

Chhâm-kháu vùn-hien編輯

Ngoi-phu lièn-kiet編輯