Mahikeng he Nàm-fî sî-pet-phu ke sàng-chṳ́n, Sî-pet-sén fu-chit kón-hot, khî-lì Cape Town yok 260 kûng-lî. mien-chit 24.57 phìn-fông kûng-lî, 2011-ngièn ngìn-khiéu 15,117-ngìn. Ngìn-khiéu me̍t-thu mî-chak phìn-fông kûng-lî 620-ngìn. 1852-ngièn kien-li̍p.

Li̍t-sṳ́Phiên-siá

Thi-lîPhiên-siá

Hì-hèuPhiên-siá

Chúng-chhu̍kPhiên-siá

Chṳn-chhṳPhiên-siá

Hàng-chṳn Khî-va̍kPhiên-siá

Kâu-thûngPhiên-siá

Lî-hàng kín-tiámPhiên-siá

Yû-hau Sàng-sṳPhiên-siá

Chhâm-kháu vùn-hienPhiên-siá


Ngoi-phu lièn-kietPhiên-siá