Mî-koet Fap-li̍t (Law of the United States) ngièn chhṳ Mî-koet Thu̍k-li̍p Chan-châng sṳ̀-khì ke Yîn-koet phú-thûng fap thí-hì, chṳ́ he chhai chui-kô khièn-li̍t thiàu-khóan kûi-thin hâ, Mî-koet Hièn-fap, Koet-fi chṳ-thin ke khì-thâ fap-li̍t lâu Mî-koet chhâm-yi ke koet-chi Thiàu-yok he koet-kâ ke chui-kô fap-li̍t. Liá-têu vùn-khien chû-sṳ̀n liáu lièn-pâng chṳ hâ lièn-pâng fap-li̍t ke kî-chhú, khok-thin liáu lièn-pâng, ńg-sṳ̍p ke chû lâu hói-ngoi liâng-thi ke fap-li̍t khièn han.

Mî-koet Hièn-fap, Mî-koet ke chui-kô fap-li̍t.
Mî-koet Chui-kô Fap-yen ke kôn-fông po-ko.