"Mìn-su-ki" he Khiu-yok Sṳn-kîn ke thi-si sû-kién. Mìn-su-ki yit-miàng he chhiùng Vú-kâ (Vulgate) thai Lâ-tên yi̍t-pún ke sû-miàng fân-yi̍t ko-lòi ke. Pún-sû chṳ̂ miàng-sṳ he yù sû-chûng ki-chai kí chhṳ-su tiám mìn-su ke ki-liu̍k; thi̍t-phe̍t chhṳ̍t-tet liù-yi ke he thi-yit chông lâu ngi-sṳ̍p-liuk chông ke kiûn-chhui su-tiám.

Siá-chok muk-tit

phiên-siá

pún-sû ki-liu̍k Yî-set-lie̍t-ngìn chhṳ-su sṳt-phai lâu sṳ̀n fân sin-sṳ̍t ke péu-hien, thùng-sṳ̀ yit kiêu-fa Yî-set-lie̍t-ngìn ke liâng-siu Mô-sî ke ví-thai khi̍p ngiôn-ngio̍k. Li̍t-sṳ́ sṳ-khien chûng hién-mìn Sṳ̀n pûn ngìn ke su̍k-lìn kau-hiun. só-yî liá sṳ-khien khó sṳ̀n-vì kî-tuk-thù ke fam-li kau-chhòi.

Tsú-thì Thi̍t-set

phiên-siá

Tsú-yeu Nui-yùng

phiên-siá

Kî-tuk Sîn-kau kôn-tiám

phiên-siá

Tshâm-kháu Tsṳ̂-liau

phiên-siá

Tshâm-kháu Vùn-hien

phiên-siá

Ye̍t-thu̍k Sṳn-kîn

phiên-siá

Chhâm-siòng

phiên-siá