Mì-chit-fûn-ho̍k

(Chhùng-thin-hiong chhṳ Mì-chit-fûn)

Li̍t-sṳ́ phiên-siá

   
Lióng-vi thu̍k-li̍p khok-li̍p Mì-chit-fûn thí-hì ke Sú-ho̍k-kâ:
Ngie-sat-khiet Ngiù-tun Tsiok-sṳ lâu Kô-thi̍t-fut-lî-tet Lòi-pu-nì-tshṳ

Chú-yeu khói-ngiam phiên-siá