Lu̍k-é he ngiéu-thài-muk thung-vu̍t, muk-tshièn tshiòn sṳ-kie thai-yok yû sâm-sṳ̍p-si tsúng. Lu̍k-é fûn-phu tì mî-ke liu̍k-thi, than-he yù fàn-kín ke han-tsṳ, tsṳ́-nèn fûn-phu tshai-yî yû-han tsṳ̂ fam-vì.

Lu̍k-é
Commons
Commons
Chhai Wikimedia Commons liá-têu yû thùng Cervidae siông-koân ke tóng-on.