Li̍t-thoi-chṳ-song he Khiu-yok Sṳn-kîn chûng ke ke yit phu-fun. Nièn-vùn tshai Hî-pak-lói-vùn Sṳn-kîn chûng he yit-pún sû, heu-lòi Khiu-yok Sṳn-kîn fân-yi̍t sṳ̀n-vì Hî-lia̍p-vùn ke sṳ̀-thoi tshòi fûn-tshut lióng phu-fun. Yû-kûan pún-sû tsok-tsá ke mun-thì, to kîm-ngit hàn-mò khén-thin ke kiet-lun. Yù-thai fap-tién ngin-vì Li̍t-thoi-chṳ-song he Yî-sṳ̂-lâ ke sú-pit.

Yû-kûan Tsok-tsáPhiên-siá

Siá-tsok Poi-kínPhiên-siá

Tsú-thì Thi̍t-setPhiên-siá

Tsú-yeu Nui-yùngPhiên-siá

Kî-tuk Sîn-kau kôn-tiámPhiên-siá

Tshâm-kháu Tsṳ̂-liauPhiên-siá

Tshâm-kháu Vùn-hienPhiên-siá

Ye̍t-thu̍k Sṳn-kînPhiên-siá

Chhâm-siòngPhiên-siá