Liâm he thì-kiûng châ lâu pó-fu ke yung-phín.

Liâm