Latvia-ngî (latviešu valoda) he Latvia ke kôn-fông ngî-ngièn, yû 140 van Latvia-ngìn lâu nang-ngoi yok 15 van-ngìn sṳ́-yung. Latvia-ngî he hien-chhùn ke lióng-chúng Baltic Ngî-chhu̍k chṳ̂-yit (nang yit-chúng he Lithuania-ngî). Baltic Ngî-chhu̍k su̍k-yî Yin-Êu Ngî-hì.

Latvia-ngî fûn-phu.

Li̍t-sṳ́Phiên-siá

Lui-phe̍tPhiên-siá

Thi-lî fûn-phuPhiên-siá

Fông-ngiènPhiên-siá

Ngî-yîmPhiên-siá

Sṳ-mûPhiên-siá

Vùn-fapPhiên-siá

Chu-sṳtPhiên-siá

Chhâm-siòngPhiên-siá

Ngoi-phu Lièn-kietPhiên-siá

Wikipedia yû liá-ke ngî-ngièn pán-pún:
   Latvia-ngî Wikipedia