Laki-ngî (لەکی; Lekî), he Iran Laki-ngìn ke fông-ngièn, chú-yeu si̍p-chûng chhai Iran sî-pet-phu Hamadân-sén, Nahāvand, Tuisirkân, Nurâbâd, Ilâm, Gilân, Khurâsân yî-khi̍p Pahla ke Khù-ngì-tet thi-khî.

Laki-ngî thi-khî

Li̍t-sṳ́Phiên-siá

Lui-phe̍tPhiên-siá

Thi-lî fûn-phuPhiên-siá

Fông-ngiènPhiên-siá

Ngî-yîmPhiên-siá

Vùn-fapPhiên-siá

Kî-pún chhṳ̀-kiPhiên-siá

Chu-sṳtPhiên-siá

Chhâm-siòngPhiên-siá

Ngoi-phu Lièn-kietPhiên-siá