Laki-ngî (لەکی; Lekî), he Iran Laki-ngìn ke fông-ngièn, chú-yeu si̍p-chûng chhai Iran sî-pet-phu Hamadân-sén, Nahāvand, Tuisirkân, Nurâbâd, Ilâm, Gilân, Khurâsân yî-khi̍p Pahla ke Khù-ngì-tet thi-khî.

Laki-ngî thi-khî

Li̍t-sṳ́ phiên-siá

Lui-phe̍t phiên-siá

Thi-lî fûn-phu phiên-siá

Fông-ngièn phiên-siá

Ngî-yîm phiên-siá

Vùn-fap phiên-siá

Kî-pún chhṳ̀-ki phiên-siá

Chu-sṳt phiên-siá

Chhâm-siòng phiên-siá

Ngoi-phu Lièn-kiet phiên-siá