Kwón-kâ-phò (管家婆) me ôn-to kâ-thìn chú-fu (家庭主婦) he yit-chúng kûng-chok lòi kón-lî vuk-hâ ke sṳ-chhìn.[1] Kì sòng-sòng he pûn pû-ngiòng lòi thoi-peú.

Yit-vi kwón-kâ-phò

Kwón-kâ-phò yit-pân ti vuk-tú cho-se.

Chhòn-thúng kwón-kâ-phò ke fu-chit yû tông-tô, pí-lun-kóng:

  1. kau-yuk se-ngìn-è
  2. chú-fan
  3. mai tûng-sî sṳ̍t lâu vuk-hâ ke yung-phín
  4. piang-so
  5. sé-sâm
  6. tén-tén

Siông-kwân vùn-chông

phiên-siá

Chhâm-kháu Vùn-khien

phiên-siá
  1. 客方言 - 標準音詞典. guon3 ga1 po2. p107.