Kumamoto-sṳ vi-yî Ngit-pún Kiú-chû chûng-phu, vì Kiú-chû thi-sâm-thai sàng-sṳ, he Kumamoto-yen ke Yen-thâng só-chhai-thi, ya-he yen nui ke chui-thai sàng-sṳ, ngìn-khiéu 74 van yì. Sṳ-nui kiê-tho cháng-chhè, lèu-hà lìm-li̍p, fu-yû hien-thoi kám, Ngit-pún sâm-miàng sàng chṳ̂-yit ke Kumamoto-sàng chang vi-yî chhṳ́.

Kumamoto-sṳ.

Li̍t-sṳ́Phiên-siá

Thi-lîPhiên-siá

Vùn-faPhiên-siá

Kau-yukPhiên-siá

Kín-tiámPhiên-siá

Kîn-chiPhiên-siá

Ngìn-khiéuPhiên-siá

Hàng-chṳnPhiên-siá

Sa-fiPhiên-siá

Kâu-thûngPhiên-siá