Kota Kinabalu (Mâ-lòi-ngî: Kota Kinabalu) he Mâ-lòi-sî-â Sabah ke sú-fú. Mâ-lòi-sî-â thu̍k-li̍p chṳ̂-chhièn pûn-ngìn chhṳ̂n-cho Jesselton. Kota Kinabalu cho-tet ham cho "Api-Api", chhai Mâ-lòi-ngî tú he "" ke yi-sṳ. Pâu-hàm chû-vì ke sàng-chṳ́n khiung-yû chhit-sṳ̍p-van ngìn. Liá-piên ke Mâ-lòi-sî-â fà-ngìn sṳ́-yung Hak-kâ-ngî.

Kota Kinabalu
Kota Kinabalu

Li̍t-sṳ́Phiên-siá

Thi-lîPhiên-siá

Hì-hèuPhiên-siá

Chṳn-chhṳPhiên-siá

Hàng-chṳn Khî-va̍kPhiên-siá

Kâu-thûngPhiên-siá

Lî-hàng kín-tiámPhiên-siá


Yû-hau Sàng-sṳPhiên-siá

Chhâm-kháu vùn-hienPhiên-siá


Ngoi-phu lièn-kietPhiên-siá