Kostroma-chû (Ngò-ngî: Костромска́я о́бласть) he Ngò-lò-sṳ̂ Lièn-pâng Chú-thí chṳ̂-yit, su̍k-yî Tûng-ông Lièn-pâng Kón-khî. Kostroma-chû ke mien-chit he 60,100 phìn-fông kûng-lî, 2010-ngièn ke ngìn-khiéu phú-chhà hién-sṳ pún-chû ke ngìn-khiéu yû 667,562-ngìn, sú-fú Kostroma. Ngò-lò-sṳ̂-ngìn cham ngìn-khiéu 96.6%, Vû-khiet-làn-ngìn cham 0.9%.

Kostroma-chû Khì-chì
Kostroma-chû Vûn-chông
Kostroma-chû.

Li̍t-sṳ́Phiên-siá

Thi-lîPhiên-siá

Hì-hèuPhiên-siá

Hàng-chṳn khî-va̍kPhiên-siá

Ngìn-khiéu mìn-chhu̍kPhiên-siá

Chṳ̂-ngiènPhiên-siá

Kîn-chiPhiên-siá