Kiên-sin Tsim-sin Kau-fi fe̍t-tsá tshṳ̂n-tso “FCBC”, he tshóng-li̍p tshai-yî Sîn-kâ-phô ke yit-kiên thu̍k-li̍p Ki-hìn kau-fi, sin-thù yû tsiông-khiun yit-van.

Li̍t-sṳPhiên-siá

Yîm-ngo̍kPhiên-siá

Tshâm-siòngPhiên-siá

Ngoi-phu lièn-kietPhiên-siá