Khota Bharu (Mâ-lòi-ngî: Khota Bharu) he Mâ-lòi-sî-â ke sàng-sṳ, vi-yî Kelantan, he Khota Bharu ke sú-fú yî-khi̍p fòng-sàng. Khota Bharu chhai Mâ-lòi-ngî ke yi-sṳ he "sîn sàng-sṳ". Khota Bharu he vi-yî Mâ-lòi Pan-tó‎ tûng-pet-phu ke sàng-sṳ.

Khota Bharu.

Li̍t-sṳ́

phiên-siá

Chṳn-chhṳ

phiên-siá

Hàng-chṳn Khî-va̍k

phiên-siá

Kâu-thûng

phiên-siá

Lî-hàng kín-tiám

phiên-siá

Yû-hau Sàng-sṳ

phiên-siá

Chhâm-kháu vùn-hien

phiên-siá


Ngoi-phu lièn-kiet

phiên-siá