Khorasan-sén

Khorasan-sén he kîm-ha Yî-lóng tûng-phu khi̍p pet-phu ke yit-ke thi-khî miàng. Khurâsân chên-kîn he Yî-lóng chui-thai ke sén-fun , 2004-ngièn cháng-ke thi-khî pûn fûn-sṳ̀n sâm-ke sén:

Khurâsân-sén.