San Francisco

(Chhùng-thin-hiong chhṳ Khiu-kîm-sân)

Khiu-kîm-sân. Khiu-kîm-sân (Yîn-ngî: San Francisco) he chhai Pet-Kâ-chû Khiu-kîm-sân pan-tó pet-tôn, tûng-lìm Khiu-kîm-sân Vân, sî-lìm Thai-phìn-yòng, ngìn-khiéu thúng-kie vi Kâ-chû ke thi-si thai-sàng. Khiu-kîm-sân yû chṳ̂n-tô ngi-su̍t-kâ, chok-kâ lâu yên-yèn.

Li̍t-sṳ́Phiên-siá

Thi-lîPhiên-siá

Thi-hìnPhiên-siá

Hì-hèuPhiên-siá

kîn-chiPhiên-siá

Ngìn-khiéuPhiên-siá

Chṳn-fú lâu Ngi-fiPhiên-siá

Vùn-fa lâu Hien-thoi sên-fa̍tPhiên-siá

Chhòn-mòiPhiên-siá

Lî-hàngPhiên-siá

Kûng-yènPhiên-siá

Mî-sṳ̍tPhiên-siá

Thí-yukPhiên-siá

Kâu-thûngPhiên-siá

Kî-chhòngPhiên-siá

Kau-yukPhiên-siá

Siông-kôan Lièn-kietPhiên-siá

Yû-hó Sàng-sṳPhiên-siá

Ngoi-phu Lièn-kietPhiên-siá

Chhâm-kháu Vùn-hienPhiên-siá