Kau-fi Lò-mâ-sṳ

Kau-fi Lò-mâ-sṳ he A-phién tsan-tsên yî-heu ngoi-koet lòi Chûng-koet tshòn-kau-sṳ tsṳ-thin lâu thûi-hàng ke kok-tsúng Lò-mâ sṳ-mû (Lâ-tên sṳ-mû) piang-yîm fông-on, Kau-fi Lò-mâ-sṳ chui-tsó sán-sên tshai-yî Fuk-kien Hà-mùn, Hà-mùn-fa Lò-mâ-sṳ pûn-ngìn tshṳ̂n-fû "Hà-mùn Pha̍k-fa-sṳ", tshôi 1850-ngièn tsṳ-thin. Tsṳ̂-heu liu̍k-sa tshut-hien Nèn-pô-fa, Tshèu-chû-fa, Hói-nàm-fa, Hîn-fa-fa, Sṳ̀n-chû-fa, Hak-kâ-fa, Song-hói-fa, Thòi-chû-fa, Kien-eu-fa, Vûn-chû-fa, tén-tén fông-ngièn Lò-mâ-sṳ.

Bible revision China.jpg

Li̍t-sṳ́ poi-kín編輯

Kau-fi Lò-mâ-sṳ yi̍t-pún編輯

N̂g-ngî編輯

Sû-chiu-fa編輯

Song-hói-fa編輯

Nèn-pô-fa編輯

Hông-chiu-fa編輯

Kîm-fà-fa編輯

Vûn-chiu-fa編輯

Thòi-chiu-fa編輯

Mên-pet-ngî 編輯

Kien-eu-fa編輯

Kien-yòng-fa編輯

Mên-tûng-ngî 編輯

Fuk-chiu-fa編輯

Mên-nàm-ngî 編輯

Hà-mùn-fa編輯

San-thèu-fa編輯

Tshèu-chiu-fa編輯

Hói-nàm-fa編輯

Phû-sien-fa 編輯

Kàm-ngî編輯

Tsàu-vú-fa編輯

Kien-nèn-fa編輯

Hak-kâ-fa編輯

Kóng-tûng-fa編輯

Lièn-chiu-fa編輯

Yòng-sàng-fa編輯

Tshâm-kháu Vùn-hien編輯

Tshâm-siòng編輯

Ngoi-phu Lièn-kiet編輯