Kâm-kit

(Chhùng-thin-hiong chhṳ Kam-kit)

Kâm-kit he Yûn-hiông-khô Kâm-kit-su̍k, Chit-su̍k lâu Kîm-kit-su̍k súi-kó ke thúng-chhṳ̂n. chú-yeu chúng-lui yû kit, kam, thiàm-chhâng, sôn-chhâng, yù, phù-thò-yù, nên-mûng, lòi-mûng, kéu-yên, fu̍t-sú-kam lâu kîm-kit tén. kam-kit lui súi-kó he sṳ-kie sông sán liòng chui-thai ke súi-kó, muk-chhièn ke ngièn sán liòng yí-kîn chhêu-ko liáu 1 yi-thûn.

Kâm-kit.