Kabardino-Balkaria Khiung-fò-koet

Kabardino-Balkaria Khiung-fò-koet (Kabarday-ngî: Къэбэрдей-Балъкъэр Республикэ) he Ngò-lò-sṳ̂ Lièn-pâng Chú-thí chṳ̂-yit, su̍k-yî Pet Kô-kâ-sok Lièn-pâng Kón-khî. Kabardino-BalkariaKhiung-fò-koet mien-chit 12,500 phìn-fông kûng-lî, ngìn-khiéu 859,939 (2010-ngièn), sú-tû Nalchik. Kabardino-Balkaria Khiung-fò-koet Kabarday-ngìn cham ngìn-khiéu 57.2%, Balkar-ngìn cham 12.7%, Ngò-lò-sṳ̂-ngìn cham 22.5%.

Kabardino-Balkaria Khiung-fò-koet Koet-khì
Kabardino-Balkaria Khiung-fò-koet Koet-fui
Kabardino-Balkaria Khiung-fò-koet.

Li̍t-sṳ́Phiên-siá

Thi-lîPhiên-siá

Hì-hèuPhiên-siá

Hàng-chṳn khî-va̍kPhiên-siá

Ngìn-khiéu mìn-chhu̍kPhiên-siá

Chṳ̂-ngiènPhiên-siá

Kîn-chiPhiên-siá