Jecheon Sṳ.
Jecheon Sṳ.

Jecheon Sṳ (Hòn-ngî: 제천시/堤川市) he Hòn-koet Chungcheong Pet-tho ke yit-chak sàng-sṳ, he Tho-nui ke sâm-ke sàng-sṳ chṳ̂-yit, vi-yû Tho ke tûng-phu. Chúng mien-chit 882.47 phìn-fông kûng-lî, 2011-ngièn ngìn-khiéu tha̍t-tó 137,147-ngìn.

Li̍t-sṳ́Phiên-siá

Thi-lîPhiên-siá

Hì-hèuPhiên-siá

Chṳn-chhṳPhiên-siá

Hàng-chṳn Khî-va̍kPhiên-siá

Kâu-thûngPhiên-siá

Lî-hàng kín-tiámPhiên-siá

Yû-hau Sàng-sṳPhiên-siá

Chhâm-kháu vùn-hienPhiên-siá


Ngoi-phu lièn-kietPhiên-siá