Jecheon Sṳ

Jecheon Sṳ (Hòn-ngî: 제천시/堤川市) he Hòn-koet Chungcheong Pet-tho ke yit-chak sàng-sṳ, he Tho-nui ke sâm-ke sàng-sṳ chṳ̂-yit, vi-yû Tho ke tûng-phu. Chúng mien-chit 882.47 phìn-fông kûng-lî, 2011-ngièn ngìn-khiéu tha̍t-tó 137,147-ngìn.

Jecheon Sṳ.
Jecheon Sṳ.

Li̍t-sṳ́編輯

Thi-lî編輯

Hì-hèu編輯

Chṳn-chhṳ編輯

Hàng-chṳn Khî-va̍k編輯

Kâu-thûng編輯

Lî-hàng kín-tiám編輯

Yû-hau Sàng-sṳ編輯

Chhâm-kháu vùn-hien編輯


Ngoi-phu lièn-kiet編輯