Ipoh (Mâ-lòi-ngî: Ipoh, Hon-ngî: 怡保市) he Mâ-lòi-sî-â Perak ke sú-fú, vi-yî Kuala Lumpur chṳ̂ pet yok 200 kûng-lî, he Sî-Mâ thi-si thai sàng-sṳ. Yîn-vi si chû-vì pûn ngâm-sa̍k sân-liâng fàn-vì, Ipoh yû "sân-sàng" chṳ̂ chhṳ̂n-fû. Ipoh chhú chhai Khiûn-tá-hò liù-vet, he Mâ-lòi-sî-â sán siak-khóng ke thi-fông, só-yî pûn chhṳ̂n-cho "siak-tû" (錫都).

Yî-pó-sṳ.

Li̍t-sṳ́Phiên-siá

Thi-lîPhiên-siá

Hì-hèuPhiên-siá

Chṳn-chhṳPhiên-siá

Hàng-chṳn Khî-va̍kPhiên-siá

Kâu-thûngPhiên-siá

Lî-hàng kín-tiámPhiên-siá

Yû-hau Sàng-sṳPhiên-siá

Chhâm-kháu vùn-hienPhiên-siá


Ngoi-phu lièn-kietPhiên-siá