Indre he Fap-koet ke yit-chak sén, vi-yî Fap-koet chûng-sî-phu. Su̍k-yî Centre-Val de Loire Thai-khî. Chúng mien-chit 6,791 phìn-fông kûng-lî, ngìn-khiéu yok 231,139-ngìn (2009-ngièn thúng-kie). Indre he Fap-koet 1790-ngièn 3-ngie̍t 4-ngit só chhóng-kien ke 83-sén chṳ̂-yit.

Indre .
Indre Vûn-chông.
Indre .

Li̍t-sṳ́ 編輯

Thi-lî 編輯

Hì-hèu 編輯

Hàng-chṳn khî-va̍k 編輯

Ngìn-khiéu mìn-chhu̍k 編輯

Chṳ̂-ngièn 編輯

Kîn-chi 編輯

Kín-tiám 編輯

Chiá-moi sàng-sṳ 編輯

Sa-fi 編輯

Kâu-thûng 編輯

Chhâm-kháu chṳ̂-liau 編輯

Chhâm-siòng 編輯

Ngoi-phu lièn-chiap 編輯

 
Commons
Chhai Wikimedia Commons liá-têu yû thùng Indre siông-koân ke tóng-on.