iPhone 5 he yit-chak Phìn-kó Kûng-sṳ̂ khôi-fat ke Tshuk-khúng-sṳt Yîn-mok Chṳ-nèn Sú-kî, he thi-liuk thoi ke iPhone Hì-lie̍t lâu ki-sṳ̀n chhièn yit-thoi ke iPhone 4S. 2012-ngièn 9-ngie̍t 12-ngit, liá-chúng Sú-kî chhai Phìn-kó Kûng-sṳ̂ chhiòn-khiù ngiôn-thí khôi-fat-chá ngièn-fi chûng chṳn-sṳt fat-hang.

iPhone 5.