Hildburghausen he Tet-koet Thuringia Liân-pang-chû nám-phu Hildburghausen-khî ke yit-chak sṳ-chṳ́n. Chúng mien-chit 72.94 phìn-fông kûng-lî, ngìn-khiéu yok 11,670-ngìn (2014-ngièn thúng-kie).

{{{official_name}}}

Li̍t-sṳ́Phiên-siá

Thi-lîPhiên-siá

Hì-hèuPhiên-siá

Hàng-chṳn khî-va̍kPhiên-siá

Ngìn-khiéu mìn-chhu̍kPhiên-siá

Chṳ̂-ngiènPhiên-siá

Kîn-chiPhiên-siá

Kín-tiámPhiên-siá

Chiá-moi sàng-sṳPhiên-siá

Sa-fiPhiên-siá

Kâu-thûngPhiên-siá

Chhâm-kháu chṳ̂-liauPhiên-siá

Chhâm-siòngPhiên-siá

Ngoi-phu lièn-chiapPhiên-siá

Chhai Wikimedia Commons liá-têu yû thùng Hildburghausen siông-koân ke tóng-on.