Hién-mì-kiang (顯微鏡, Microscope) fàm chṳ́ chiông mì-séu nàn-kien vu̍t-phín chṳ̂ yáng-chhiong piong-thai, yì nèn pûn ngiuk-ngién fe̍t khì-thâ sṳ̀n-chhiong ngì-hi kôn-chhat chṳ̂ kûng-khí. Ngit-sòng yung-ngî chûng chṳ̂ hién-mì-kiang tô chṳ́ kông-ho̍k hién-mì-kiang. Piong-thai phi-sut lâu chhîn-sak-thu vì hién-mì-kiang chhùng-yeu yîn-su. Hién mì kiang he chhai 1590-ngièn yù Hò-làn ke Cham-sêm fu-chṳ́ só sú-chhóng. Hién-mì-kiang ke lui-hîn yû hí-tô. Chui sòng-kien ke he kông-ho̍k hién-mì-kiang, khì sṳ́-yung ngióng-phín ke kông-thù-chhiong. Khì-thâ chú-yeu ke hién-mì-kiang lui-hîn he thien-chṳ́ hién-mì-kiang, chhêu hién-mì-kiang, lâu kok-chúng-lui-hîn ke Só-mèu Thâm-chṳ̂m Hién-mì-kiang.

Hién-mì-kiang