Khôi-khí chú sién-tân
Helsinki

Helsinki he Fûn-làn ke sú-tû.