Fuk-kien thú-lèu (福建土樓), me ôn-to Hak-kâ thú-lèu (客家土樓), he chhai Chûng-koet Fuk-kien-sén sî-nàm ke yit chúng thai-hîn kien-chuk-vu̍t.

Hak-kâ thú-lèu