Haak-gaa mun-zu-nyuk

Haak-gaa mun-zu-nyuk (客家炆豬肉) heh yit zung haak-gaa-ngin geh tet-sak tseui/sit-wut. Gaai Haak-gaa wui-tsin wun-faa tsen-tsoi yi haak-gaan-ngin gi-zi geh thi-fong. Heung thaai si thaai zit fui zu tsat laai. Heung Heung-gong Haak-gaa-ngin zui-gi geh thi-fong nung-lak sin-nen yit-thang fui zi gaai tseui.

Tseui-liaau編輯

Youtube編輯