Hò-ngièn-sṳ he Kóng-tûng-sén tûng-pet-tôn Khiu-lîn Hak-kâ-ngìn thi-tai, nàm-tôn lim Fi-tsû-sṳ, tûng-tôn lim Mòi-chû-sṳ, pet-tôn he Kông-sî-sén. West he Shâu-kûan-sṳ. Hò-ngièn-sṳ pûn Kîn-Kiú-Thiet-lu (Pet-kîn lòi-vông Kiú-liùng) lau Kóng-Mòi-Sân-Thiet-lu (Kóng-chû kîn-ko Mòi-chû hi Sân-Thèu) só kon-tshôn.

Hò-ngièn-sṳ
Heyuan map2005.jpg

Li̍t-sṳ́Phiên-siá

Thi-lîPhiên-siá

Kîn-tsiPhiên-siá

Ngìn-khiéuPhiên-siá

Ngî-ngiènPhiên-siá

Chûng-kauPhiên-siá

Vùn-faPhiên-siá

Kau-yukPhiên-siá

Tshâm-kháu Vùn-hienPhiên-siá

Ngoi-phu Lièn-kietPhiên-siá

「Van-Liu̍k-Fù」(Sîn Fûng-Kông Súi-Khù)Phiên-siá