Liá-piên "Hò-nàm" ke ya̍p-mien he pha̍k-fa-sṳ, yû hon-sṳ lièn-kiet"河南省" ke ya̍p-mien chhai liá-hong tiám-chhut.

Hò-nàm he Chûng-koet ke yit-ke sén-fun, vi-é tì Vòng-hò chûng-ha. Hò-nàm he Chûng-koet Vùn-mìn fat-ngièn thi tsṳ̂-yit.

Hò-nàm

Li̍t-sṳ́編輯

Thi-lî編輯

Hàng-tsṳn-khî編輯

Kîn-tsi編輯

Ngìn-khiéu編輯

Ngî-ngièn編輯

Chûng-kau編輯

Vùn-fa編輯

Kau-yuk編輯

Tshâm-kháu Vùn-hien編輯

Ngoi-phu Lièn-kiet編輯