Khôi-khí chú sién-tân
Gwangmyeong Sṳ.
Gwangmyeong Sṳ.

Gwangmyeong Sṳ (Hòn-ngî: 광명시/光明市) he Hòn-koet Gyeonggi Tho ke yit-chak sàng-sṳ. Chúng mien-chit 38.5 phìn-fông kûng-lî, 2002-ngièn ngìn-khiéu tha̍t-tó 341,671-ngìn.

Muk-liu̍k

Li̍t-sṳ́Phiên-siá

Thi-lîPhiên-siá

Hì-hèuPhiên-siá

Chṳn-chhṳPhiên-siá

Hàng-chṳn Khî-va̍kPhiên-siá

Kâu-thûngPhiên-siá

Lî-hàng kín-tiámPhiên-siá

Yû-hau Sàng-sṳPhiên-siá

Chhâm-kháu vùn-hienPhiên-siá


Ngoi-phu lièn-kietPhiên-siá