George 2-sṳ (George II of Great Britain, 1683-ngièn  11-ngie̍t 10-ngit  – 1760-ngièn  10-ngie̍t 25-ngit ), Yîn-koet koet-vòng, Hanover sién-ti-hêu.

George 2-sṳ (Yîn-koet).

Sâng-phìnPhiên-siá

Kâ-thìnPhiên-siá

Chú-siênPhiên-siá

Siông-kôan chok-phínPhiên-siá

Chhâm-kháu vùn-hienPhiên-siá