George 1-sṳ (Yîn-koet).

George 1-sṳ (George I of Great Britain, 1660-ngièn  3-ngie̍t 28-ngit  – 1727-ngièn  6-ngie̍t 11-ngit ), Yîn-koet koet-vòng, Hanover sién-ti-hêu.

Sâng-phìnPhiên-siá

Kâ-thìnPhiên-siá

Chú-siênPhiên-siá

Siông-kôan chok-phínPhiên-siá

Chhâm-kháu vùn-hienPhiên-siá