Fuk-chiu-sṳ (Fuk-chiu-fa: Hók-ciŭ) , he Chûng-koet Fuk-kien-sén ke sén-fi, tshai Fuk-kien-sén tûng-phu ke Fuk-chiu phùn-thi song, sṳ-khî ngìn-khiéu lióng-pak tshit-sṳ̍p-yit van, he Fuk-kien chui-thai ke sàng-sṳ Tông-thi kî-mìn ke mû-ngî he Fuk-chiu-fa. Fuk-chiu kien-sàng yí-kîn yû lióng-tshiên lióng-pak tô-ngièn, he Chûng-koet koet-kâ li̍t-sṳ́ vùn-fa miàng-sàng, li̍t-sṳ́ song tshòng-khì tsok-vì Fuk-kien ke tsṳn-tshṳ chûng-sîm, Chûng-koet tûng-nàm yèn-hói tshung-yeu ke mo-yi kóng-héu lâu hói-song Sṳ̂-chhù-chṳ̂-lu ke mùn-fu, thùng-sṳ̀ ya-he tshung-yeu ke vùn-fa chûng. Tshai khiun hien-thoi sṳ́ song, kì he Chûng-koet chui-tsó khôi-fong thûng-sông ke ńg-ke sàng-sṳ tsṳ̂-yit, yu-he Chûng-koet khiun-thoi hói-kiûn ke yèu-làm lâu kûng-ngia̍p, khô-kî fat-ngièn thi. Kîn-kí kôn-fông thúng-kie, Fuk-chiu he sâm-pak tô-van hói-ngoi Fà-ngìn ke tsú-si̍t thi, he Fuk-kien tsú-yeu ke khièu-hiông tsṳ̂-yit.

Fuk-chiu-sṳ
ChinaFujianFuzhou.png
Fuzhoukreise.png
Fuzhou 119.32960E 26.06068N.jpg
Fuzhou 01 (Rolf Baur).jpg

Li̍t-sṳ́Phiên-siá

Thi-lîPhiên-siá

Kîn-tsiPhiên-siá

Ngìn-khiéuPhiên-siá

Ngî-ngiènPhiên-siá

Chûng-kauPhiên-siá

Vùn-faPhiên-siá

Kau-yukPhiên-siá

Tshâm-kháu Vùn-hienPhiên-siá

Ngoi-phu Lièn-kietPhiên-siá