Liá-piên "Fu̍t-kau" ke ya̍p-mien he pha̍k-fa-sṳ, yû hon-sṳ lièn-kiet"佛教" ke ya̍p-mien chhai liá-hong tiám-chhut.

Fu̍t-kau (佛教) yù kú Yin-thu ke Fu̍t-thò tshôi thai-yok kûng-ngièn tshièn liuk sṳ-ki kien-li̍p, lâu Kî-tuk-kau khi̍p Yî-sṳ̂-làn-kau phài-lie̍t sṳ-kie sâm-thai Chûng-kau.

Hiong-kong Thaai-yi-saan thaai-fut
Si-zong la-ma

Li̍t-sṳ́ poi-kín

phiên-siá

Fu̍t-kau li̍t-sṳ́

phiên-siá

Kî-pún kau-ngi

phiên-siá

Fu̍t-kau tsûng-phai

phiên-siá

Tshâm-siòng

phiên-siá