Fap-làn-khiet-fuk (Tet-ngî: Frankfurt am Main) he Tet-koet Hesse-chû chui-tai ke sàng-sṳ, Tet-koet thi-ńg thai sàng-sṳ, 2012-ngièn ngìn-khiéu yok 687,775-ngìn, 2010-ngièn sṳ-khî ngìn-khiéu kû-kie vi 2,300,000-ngìn. Fap-làn-khiet-fuk Tû-fi-khî yúng-yû 5,600,000-ngìn. Fap-làn-khiet-fuk he Êu-chû thai-liu̍k sông chui-thai ke kîm-yùng chûng-sîm. 2010-ngièn yû 152-chak koet-chi ngiùn-hòng phan-sṳ-chhú chu-chhak yî Fap-làn-khiet-fuk. Fap-làn-khiet-fuk Chṳn-khèn Kâu-yi-só he sṳ-kie song chui-thai ke Chṳn-khèn Kâu-yi-só.

Fap-làn-khiet-fuk.

Li̍t-sṳ́Phiên-siá

Thi-lîPhiên-siá

Hì-hèuPhiên-siá

Chṳn-chhṳPhiên-siá

Hàng-chṳn Khî-va̍kPhiên-siá

Kâu-thûngPhiên-siá

Lî-hàng kín-tiámPhiên-siá

 

Yû-hau Sàng-sṳPhiên-siá

Chhâm-kháu vùn-hienPhiên-siá


Ngoi-phu lièn-kietPhiên-siá