Chhièn

(Chhùng-thin-hiong chhṳ Fo-pì)

Chhièn yung-lòi kâu-yi mâi-mai, ka-tshṳ̍t tú-tshùn lâu ki-tsong tân-vi ke yit-tsúng kûng-khí, he tsôn-mùn tshôi vu̍t-tsṳ̂ lâu fu̍k-vu kâu-von chûng tshûng-tông tén-tén ka-vu̍t ke thi̍t-sû sông-phín. Pâu-hàm liù-thung kîm-tshièn, ha̍p-fap ke thûng-fo, kok-tsúng tú tshùn-khúan. Hien-thoi thai-phu-fun kâu-yi tû-voi sṳ́-yung thien-zii Kîm-tshièn. Kîm-tshièn-khî he tsṳ́-tshut liù-thung sṳ́-yung mêu-tsúng tân-thu̍k kîm-tshièn ke koet-kâ fe̍t-tsá thi-khî.

Chhièn
Chhièn

Kién-kie phiên-siá

Fûn-lui phiên-siá

Li̍t-sṳ́ phiên-siá

Hien-thoi Kîm-tshièn phiên-siá

Tshâm-siòng phiên-siá