Firenze (Yi-thai-li-ngî: Firenze, Lâ-tên-ngî: Florentia, Yi-thai-li sṳ̂-kô: Fiorenza, Yîn-ngî: Florence) he Yi-thai-li chûng-phu [1]Toscana Thai-khî lâu Firenze-sén ke Sú-fú, yúng-yû 366,091 miàng sàng-sṳ ngìn-khiéu [2], he kâi thi-khî mien-chit chui-thai, ngìn-khiéu chui-tô ke sàng-sṳ, yî-khi̍p chú-yeu ke Li̍t-sṳ́, vùn-fa fò sông-ngia̍p chûng-sîm. Chhiùng kâi sṳ yèn-chhûn chhut hi ke Firenze - Prato - Pistoia Tû-fi-khî khiung yû 1,506,098 miàng kî-mìn.

Firenze.
Flag of Florence.svg
Firenze.
Firenze.

Firenze chên-kîn chhòng-khì chhú-yî Medici kâ-chhu̍k khúng-chṳ chṳ̂-hâ, he Êu-chû chûng Sṳ-ki chhùng-yeu ke vùn-fa, sông-ngia̍p fò kîm-yùng chûng-sîm, pin chên yit-thu he Yi-thai-li thúng-yit heu ke sú-tû (1865-1871-ngièn).

Firenze pûn ngin-vì he vùn-ngi fu̍k-hîn yun-thûng ke tan-sâng thi, ngi-su̍t lâu kien-chuk ke yèu làm chṳ̂-yit, yúng-yû chung-tô ke Li̍t-sṳ́ kien-chuk, fò chhông phín fûng-fu ke Pok-vu̍t-kwón (chû yì Uffizi mî-su̍t-kwón, Galleria dell'Accademia, Bargello mî-su̍t-kwón, Palazzo Pitti nui ke Galleria Palatina tén). Li̍t-sṳ́ sông yû hí-tô vùn-fa miàng-ngìn tan-sâng, fa̍t-thûng yî chhṳ́ thi, pí-kha chho̍k-miàng ke yû sṳ̂ ngìn Dante Alighieri, va̍k-kâ Leonardo da Vinci, Michelangelo, Khô-ho̍k-kâ Galileo Galilei, chṳn-chhṳ-lî-lun kâ Machiavelli, tiâu sok kâ Donatello tén. Firenze Li̍t-sṳ́ chûng-sîm pûn lie̍t-vì sṳ-kie vùn-fa vì-sán.

Li̍t-sṳ́Phiên-siá

Thi-lîPhiên-siá

Vùn-faPhiên-siá

Kau-yukPhiên-siá

Kín-tiámPhiên-siá

Kîn-chiPhiên-siá

Ngìn-khiéuPhiên-siá

Hàng-chṳnPhiên-siá

Sa-fiPhiên-siá

Kâu-thûngPhiên-siá

  1. http://ec.Europa.Eu/eurostat/ramon/nuts/codelist_en.Cfm?List=nuts Nomenclatura delle unità territoriali statistiche dell'Unione Europea
  2. Bilancio demografico anno 2008, dati ISTAT