Fi-chû-sṳ

Liá-piên "Fi-chû-sṳ" ke ya̍p-mien he pha̍k-fa-sṳ, yû hon-sṳ lièn-kiet"惠州市" ke ya̍p-mien chhai liá-hong tiám-chhut.

Fi-chiu-sṳ (惠州市) he Chûng-koet Kóng-tûng-sén hot-tsṳ ke yit-ke Thi-kip-sṳ, vi-é chhôi Kóng-tûng tûng-nàm-phu, Chû-kông Sâm-kok-chû tûng-tôn, Nàm-hói Thai-â-vân ke pet-phu. Fi-chiu he Kóng-tûng-sén ke li̍t-sṳ́ vùn-fa miàng-sàng. Fi-chiu he Chû-sâm-kok kîn-chi-khiên ke kiú-ke Thi-kip-sṳ chṳ̂-yit, he yit-ke ngoi-hiong chu-chhung Kîn-chi khuai-suk fat-chán ke Kûng-ngia̍p-fa sàng-sṳ, he Chûng-koet thai-liu̍k chhung-yeu ke thien-chṳ́ chṳ-chho-ngia̍p kî-thi. Khiun-ngièn lòi, sùi-tén chúng-thèu chṳ̂-ngiak chhit-pak sâm-sṳ̍p tô-yi ngièn chhôi Fi-chiu ke hîn-kien lâu thèu-sán.

惠州西湖西新桥.jpg
Huizhou map2005.jpg

Li̍t-sṳ́編輯

Thi-lî編輯

Kîn-chi編輯

Ngìn-khiéu編輯

Ngî-ngièn編輯

Chûng-kau編輯

Vùn-fa編輯

Kau-yuk編輯

Kâu-thûng編輯

Chhâm-kháu Vùn-hien編輯

Ngoi-phu Lièn-kiet編輯