Fan-tiam, Lî-kón he thì-kiûng ôn-chhiòn, sû-sṳt, sṳ́ li-yung-chá tet-chho̍k tón khì ke hiet-khún fe̍t soi-mìn ke khûng-kiên ke sông-ngia̍p kî-kèu.

Fan-tiam