Fú-mî-tsṳ́n he Thòi-vân Yùn-lìm-yen ke yit-ke tsṳ́n. 虎尾鎮臺灣雲林縣个一個鎮。

Li̍t-sṳ́(歷史)Phiên-siá

Chhîn-chhèu sṳ̀-khì‎(清朝時期)Phiên-siá

1759-ngièn, Fuk-kien Chhièn-chû ke Fuk-ló-ngìn 郭 Liuk-chhòi lâu khì-thâ ngìn lòi-to liá-vi khôi-khén. 1759年,福建泉州嘅福佬人郭六才撈其他人來到大坵田東堡開墾。

Ngi̍t tshṳ sṳ̀-thoi(日治時代)Phiên-siá

Chûng-fà Mìn-koet sṳ̀-thoi(中華民國時代)Phiên-siá

1945年,日本分人打敗,蔣中正陳儀來接收台灣,佢嘅統治分臺灣發生二二八事件,虎尾嘅「戰犯」在今分日嘅圓環停車場槍決。

1949年,行政院撈臺灣省分做五省轄市十六縣,虎尾屬於雲林縣。該當時,虎尾撈斗六爭取縣治,因為「置縣暨置縣址委員會」都係斗六人,故所斗六勝利,佢等為著愛平息民怨,撈法院放在虎尾。

Hàng-tsṳn khî-va̍k(行政區劃)Phiên-siá

Kau-yuk(教育)Phiên-siá

Kîn-tsi(經濟)Phiên-siá

Kâu-thûng(交通)Phiên-siá

Vùn-fa lâu fûng-kín khî(文化撈風景區)Phiên-siá

Tsṳn-tshṳ(政治)Phiên-siá

Tshâm-kháu vùn-hien(參考文獻)Phiên-siá

Ngoi-phu lièn-kiet(外部連結)Phiên-siá