, fe̍t-chá ham-cho fù-phok, he nui-liu̍k vâ-thi chûng siông-tui chhin-chṳ́, yû yit-thin mien-chit, mò lâu hói-yòng fat-sâng chhṳ̍t-chiap lièn-hì ke súi-thí. Chhiòn sṳ-kie khiung yû yok 1.17-yi ke fù-phok, khiung fu̍k-koi liáu thi-khiù khiûn 500-van phìn-fông kûng-lî.

Fù.